حمایت از تولید ملی

پشتیبانی از تولید ملی به منزله حمایت از اشتغال ، کار و سرمایه ملی است.

تقدیر گروه خبر گذاری سایا

تقدیر گروه خبر گذاری سایا از مجموعه شاهان جهت دریافت نشان استاندارد 

دریافت نشان استاندارد ملی ایران

دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد محصول بارنده و افشانه های  آب خودکار در سال جهش تولید ملی